ابراهیموار زندگی کن و در عصر خویش معمار کعبة ایمان خویش باش.دکتر علی شریعتی
****************************
ستایشگر معلمی هستم که چگونه اندیشیدن را به من بیاموزد، نه چگونگی اندیشهها را.دکتر علی شریعتی
****************************
همیشه حرفهایست برای گفتن و حرفهایست برای نگفتن و ارزش هر انسان به حرفهایست که برای نگفتن دارد...دکتر علی شریعتی
****************************
عده ای مثل قرص جوشانند؛ در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند. دکتر علی شریعتی

****************************
نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید . فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست دکتر علی شریعتی
****************************
ودیعه ام را به دست کسی می سپارم که از خودم شایسته تر است........ دکتر علی شریعتی
****************************
مسئولیت زاده توانایی نیست ، زاده آگاهی است و زاده انسان بودن. دکتر علی شریعتی
****************************
دلی که از بی کسی غمگین است ، هر کسی را می تواند تحمل کند. دکتر علی شریعتی
****************************
ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد. دکتر علی شریعتی
****************************
اگر پیاده هم شده است سفر کن ، در ماندن می پوسی. دکتر علی شریعتی
****************************
خدا و انسان و عشق ، این است امانتی که بر دوش ما سنگینی می کند. دکتر علی شریعتی
****************************
قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد. دکتر علی شریعتی
****************************
مرا کسی نساخت ، خدا ساخت . نه آنچنان که کسی می خواست ، که من کس نداشتم . کسم خدا بود ، کس بی کسان. دکتر علی شریعتی
****************************
استوار ماندن و زیر هر باری نرفتن ، دین من است.دکتر علی شریعتی
****************************
شما :ای گوش هایی که تنها گفتن های کلمه دار را می شنوید !پس از این جز سکوت سخنی نخواهم گفت.و شما :ای چشمهایی که تنها صفحات سیاه را می خوانید !پس از این جز سطور سپید نخواهم نوشت.و شما :ای کسانی که هرگاه حضور دارم بیشترم تا آنگاه که غایبم...پس از این مرا کمتر خواهید دید !!دکتر علی شریعتی
****************************
عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی . دکتر علی شریعتی
****************************
اگر مثل گاو گنده باشی،میدوشنت، اگر مثل خر قوی باشی،بارت می کنند، اگر مثل اسب دونده باشی،سوارت می شوند.... فقط از فهمیدن تو می ترسنددکتر علی شریعتی
****************************
آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند، تو به دنبال نگاه زیبا باش دکتر علی شریعتی
****************************
چو کس با زبان دلم آشنا نیست
چه بهتر که از شکوه خاموش باشم
چو یاری مرا نیست همدرد ، بهتر
که از یاد یاران فراموش باشم دکتر علی شریعتی
****************************
من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از روی عشق و علاقه می رقصند ولی پدر و مادرم از روی عادت نماز می خوانند. دکتر علی شریعتی
****************************
دکتر شریعتی : «کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی در ته کلاس ما می نشست که برای من مظهر تمام چیزهای چندش آور بود ،آن هم به سه دلیل ؛ اول آنکه کچل بود، دوم اینکه سیگار می کشید و سوم - که از همه تهوع آور بود- اینکه در آن سن و سال، زن داشت. !... چند سالی گذشت یک روز که با همسرم از خیابان می گذشتیم ،آن پسر قوی هیکل ته کلاس را دیدم در حالیکه خودم زن داشتم ،سیگار می کشیدم و کچل شده بودمدکتر علی شریعتی
****************************
هر کس آنچنان می میرد که زندگی می کند دکتر علی شریعتی
****************************
همواره بیمناکم که در این فرصت اندک و عزیز حیات‏، لحظهای را به ستایش کسانی بپردازم که در ترجیح عظمت‏، عصیان و تفکر بر سعادت‏، آرامش و لذت اندکی تردید داشتهاند....دکتر علی شریعتی
****************************
وقتی نمیتونی فریاد بزنی ناله نکن!!خاموش باش قرن ها نالیدن به کجا انجامید؟؟ تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آرزوهای خودت باشی دکتر علی شریعتی