uyyq10yg70pqvrqdhwya

در اینجا با هم شش سخن قصار اینشتین را با هم مرور میکنیم:
۱- از گذشته بیاموز، برای امروز زندگی کن، به امید فردا باش.

سخن زیبایی است، ممکن است این حرف را پیش از این هم شنیده باشید، نوع بشر این توانایی تفکر را دارد و میتواند حتی لحظه آغاز خلقت و «بیگ بنگ» را با نگاه به کرانههای دنیا ببیند، اما در عالم عمل، نگاه خردمندانه به گذشته در جهت درس گرفتن برای زندگی موفق در روز، صورت نمیگیرد، بسیاری از ما در آیندههای نامحتمل زندگی میکنیم و چیزی را که هماینک در روبروی ماست، از دست میدهیم.

۲- مطرح کردن پرسشها و احتمالات تازه و مشاهده کردن مشکلات قدیمی از زاویه دید تازه، نیازمند تخیل خلاق است و باعث پیشرفتهای حقیقی در دانش میشود.

وقتی من در دبستان بودم موفقیت در گرو گفتن پاسخ درست سؤالات بود، هر سوال تنها یک پاسخ درست داشت و بس. اما با گذشت زمان رفته رفته متوجه شدم که خیلی از سؤالات یک پاسخ ندارند و «یک تعداد» پاسخ «احتمالی» دارند.
از همین رو، شیفته این شدم که به مسائل به صورت طیف و نه یک رنگ واحد نگاه کنم و دیگر ابهام پیرامون آنها آزارم نمیدهند. تصور میکنم که اینشتین از طریق فیزیک کوانتوم و سخنان خردمندانهاش خیلیها را به این سمت سوق داده است.

۳- مهمترین تلاش بشر، کوشش در جهت حفظ اخلاقیات در اعمالش بوده است، توازن داخلی ما و حتی وجودمان به این امر بستگی دارد. فقط اخلاق در اعمالمان است که به زندگیمان زیبایی و بزرگی میبخشد.هر گاه به زندگی عادی خودمان و یا کارنامه زندگی افراد بزرگ تاریخ، صاحبان شرکتهای بزرگ و یا ورزشکاران نامی نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که فقط دستهای از آنها که اخلاق را در کار و رقابت با دیگران رعایت کردهاند، در ذهنمان، تصویری نیکو دارند. افراد جاهطلب، ساعی و نابغه زیاد پیدا میشوند، اما فقط آنهایی که این استعداد را با حفظ اخلاق به کار میگیرند، شایسته ماندگار شدن همیشگی را در ذهن ما دارند.

۴- کل زندگی در واقع یک رشته انتخاب است. 

ببینید که چه تعداد زیادی از مردم پیدا میشوند که در عادات روزانهشان به دام افتادهاند، آنها گیج و هراسناک و نامتمایز به نظر میآیند. برای یک زندگی بهتر باید شیوه زندگیمان را انتخاب کنیم.
گرچه ممکن است همیشه و همه جا حق انتخاب وجود نداشته باشد و این حق گاهی از ما سلب شود، اما اگر خوب به زندگیتان نگاه کنید میبینید که شما میتوانستهاید در برهههایی انتخابهای بهتری داشته باشید، اما به دلایلی خود را سرکوب کردهاید:

- انتخاب شیوه صرف کردن وقت آزادتان

- انتخاب داشتن زندگیای سالم و رسیدن به تناسب اندام یا شکمپرست بودن

- انتخاب اینکه کار کنید یا به مسافرت بروید

- انتخاب اینکه محل زندگی خودتان را تغییر بدهید یا سالهای سال با دریغ و درد در جایی که درکتان نمیکنند و به شعورتان توهین میکنند، زندگی کنید.

- انتخاب اینکه ظرفیتهای فکری و استعدادهایتان را عملی کنید یا باعث هرز رفتن آنها بشوید و به کارهای تکراری غیرخلاق خو کنید.

بله! زندگی همهاش انتخاب است.

۵- واقعا دیوانگی است که یک کار را بارها و بارها تکرار کنید و انتظار نتایج متفاوتی داشته باشید.

ترجمه فارسی این حرف این میشود «آزموده را آزمودن خطاست!»
این سخن بدیهی به نظر میرسد، اما در مقام عمل بیشتر مردم پیرامون ما هر روز به صورتهای مختلف ابراز شگفتی میکنند که چرا با وجود اینکه رفتار و کاری را با پشتکار ادامه میدهند، تغییری مشاهده نمیکنند، سخن قصار دیگری وجود دارد که میگوید:
«جهانهای نو وقتی زاده میشوند که طرحها و قالبهای کنونی در هم بشکنند.»اگر یک جامعه به طرحها، تفکرات و عادات قدیمی خود ادامه بدهد، نباید انتظار «تغییر» داشته باشد.

۶- دو شیوه برای گذران زندگی وجود دارد. اینکه تصور کنید هیچ معجزهای وجود ندارد و اینکه هر چیزی را در حکم معجزه بپندارید.

زندگی ما ، خود یک معجزه تکراریست. ما به یاری حیات مدام و هماهنگ ۱۰۰ میلیارد سلول بدنمان در سیارهای خُرد در پهنه گیتی که نظمی ظریف دارد، زندگی میکنیم. ما میتوانیم با کالبدمان زیبایی را درک کنیم، تنفس کنیم، یک تماس محبتآمیز را احساس کنیم، گلی را ببوییم، فکر کنیم و دیگران را شفا بدهیم، پس زاویه دید خود را عوض کنید و به نیمه پر لیوان بنگرید.